Skip to content Skip to navigation

Семантичното поле на истината и лъжата в българския език

TitleСемантичното поле на истината и лъжата в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsМихайлова, Н
JournalБългарска реч
Volume10
Issue1
Pagination21–24
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова2004
Subscribe to Syndicate