Skip to content Skip to navigation

Към българската историческа лексикология [II]. 3. Старобълг. скѫдель и неговите по-късни заместници

TitleКъм българската историческа лексикология [II]. 3. Старобълг. скѫдель и неговите по-късни заместници
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1961
AuthorsМирчев, К
JournalБългарски език
Volume11
Issue3
Pagination248
Publication Languagebul
KeywordsCodex Suprasliensis; Супрасълски сборник
Citation KeyМирчев1961
Subscribe to Syndicate