Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XVI (1991) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XVI (1991) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume16
Issue6
Pagination117–123
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМилойкова1991
Subscribe to Syndicate