Skip to content Skip to navigation

Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София

TitleПърва международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsМилева, Р, Грудкова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue2
Pagination119–120
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМилева1993
Subscribe to Syndicate