Skip to content Skip to navigation

За необходимостта от англицизмите в нашия език

TitleЗа необходимостта от англицизмите в нашия език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsЛютикова, Р
JournalБългарска реч
Volume2
Issue3
Pagination17–21
Publication Languagebul
Citation KeyЛютикова1996
Subscribe to Syndicate