Skip to content Skip to navigation

Сборниците със смесено съдържание от ХV–ХVІІ в. като отражение на българския светоглед от първите столетия на османското робство

TitleСборниците със смесено съдържание от ХV–ХVІІ в. като отражение на българския светоглед от първите столетия на османското робство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsЛекова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Issue4
Pagination73–83
Citation KeyЛекова1987
Subscribe to Syndicate