Skip to content Skip to navigation

Граматичен речник на българския език. Описание на концепцията за организацията на лингвистичните данни

TitleГраматичен речник на българския език. Описание на концепцията за организацията на лингвистичните данни
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsКоева, С
JournalБългарски език
Volume48
Issue6
Pagination49 – 58
Publication Languagebul
Citation KeyКоева1998а
Subscribe to Syndicate