Skip to content Skip to navigation

Едно изследване върху лексиката в химнографските произведения на Климент Охридски

TitleЕдно изследване върху лексиката в химнографските произведения на Климент Охридски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsИлиева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue3
Pagination113–116
Citation KeyИлиева2010b
Subscribe to Syndicate