Skip to content Skip to navigation

Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? (продължение)

TitleКомисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? (продължение)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsДимитрова, М
JournalБългарска реч
Volume7
Issue2
Pagination17–21
Publication Languagebul
Notes

За началото на статията вж.Димитрова, М., 2001. Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем. Българска реч, 7(1), pp.12–19.

Citation KeyДимитрова2001
Subscribe to Syndicate