Skip to content Skip to navigation

Утринната служба във византийските музикални ръкописи от ХІV в.

TitleУтринната служба във византийските музикални ръкописи от ХІV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsДимитрова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination3–20
Citation KeyДимитрова1998
Subscribe to Syndicate