Skip to content Skip to navigation

Словообразувателна тенденция или правописен хаос

TitleСловообразувателна тенденция или правописен хаос
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsГригорова, М
JournalБългарска реч
Volume2
Issue2
Pagination13–15
Publication Languagebul
Notes

За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.

Citation KeyГригорова1996a
Subscribe to Syndicate