Skip to content Skip to navigation

Международна научна конференция „Кирило-Методиевската идея в Православното християнство“

TitleМеждународна научна конференция „Кирило-Методиевската идея в Православното християнство“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsГанчева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue2
Pagination93–100
Citation KeyГанчева2009
Subscribe to Syndicate