Skip to content Skip to navigation

„Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език

Title„Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВлахова, Р
Book TitleАргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение
Series TitleVerba magistri. Съвременен български език. Синтаксис
Pagination80–105
PublisherСема РШ
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyВлахова2006а
Subscribe to Syndicate