Skip to content Skip to navigation

Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти

TitleСледи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume7
Issue3
Pagination14–17
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2001а
Subscribe to Syndicate