Skip to content Skip to navigation

Конференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага

TitleКонференция по теоретични и методологични проблеми на писмения и устния превод в Прага
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsВасева, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue3
Pagination121–122
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасева1979
Subscribe to Syndicate