Skip to content Skip to navigation

Съвпадения и разлики в текста и в месецослова на два близки евангелски ръкописа: Кързоновото (Видинското) и Банишкото евангелие

TitleСъвпадения и разлики в текста и в месецослова на два близки евангелски ръкописа: Кързоновото (Видинското) и Банишкото евангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsВакарелийска, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue1
Pagination58–67
Notes

Cf.: Cynthia Vakareliyska

Citation KeyВакарелийска1994
Subscribe to Syndicate