Skip to content Skip to navigation

Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“

TitleОфициално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Климент Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsБояджиев, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue2
Pagination120–121
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБояджиев1989
Subscribe to Syndicate