Skip to content Skip to navigation

Българското кисело мляко и неговите названия в българския език

TitleБългарското кисело мляко и неговите названия в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsБалкански, Т, Димитрова, М
JournalБългарска реч
Volume12
Issue1
Pagination33–41
Publication Languagebul
Citation KeyБалкански2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate