Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
Фотокопията и микрофилмите от преписите на Пространното житие на св. Константин-Кирил в Научния архив на БАН в София 11.10.2013
Фрагментарният характер на живота 25.10.2014
Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от {XIII} в. 11.10.2013
Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) 08.01.2017
Фраземи с компонент числително име в българската фразеология 17.03.2015
Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език 06.10.2013
Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език 06.10.2013
Фразеологизмите в българския език 09.10.2014
Фразеологизмите като културен маркер в българската езикова практика на чужденци 14.01.2018
Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света 14.03.2015
Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове 04.10.2013
Фразеология и дидактика 14.01.2018
Фразова и изреченска координация в онтогенезата 04.02.2016
Франкенщайн undead 13.10.2008
Франкенщайн на Кенет Брана – разночетения на подобието 26.11.2010
Франтишек Копечни (1909–1990) 06.10.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) 26.11.2013
Франция - успехи в изучения посетителя 30.03.2017
Французская стилистика 22.10.2014
Французская стилистика 22.10.2014
Френски пътеписи за Балканите ХV-ХVІІІ в 10.10.2013
Фрескови надписи и графити във Вуково (1598) 11.10.2013
Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков 04.10.2013
Функции на обръщението 18.03.2015
Функциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия 04.10.2013
Функциите на конструкцията dativus absolutus в Житието на св. Симеон Неман 11.10.2013
Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на английското it в българския език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език 26.10.2013
Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език 06.10.2013
Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език 06.10.2013
Функциональная роль и художественная концепция декора Остромирова Евангелия 11.10.2013
Функциональная семантика оценки 22.10.2014
Функциониране на глаголните видове в аорист 29.01.2017
Функциониране на модалните наречия в разговорната реч 12.11.2015

Pages