Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
Функциониране на модалните наречия в разговорната реч 12.11.2015
Функциониране на глаголните видове в аорист 29.01.2017
Функциональная семантика оценки 22.10.2014
Функциональная роль и художественная концепция декора Остромирова Евангелия 11.10.2013
Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език 26.10.2013
Функционални еквиваленти на английското it в българския език 06.10.2013
Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език 06.10.2013
Функциите на конструкцията dativus absolutus в Житието на св. Симеон Неман 11.10.2013
Функциите на забрадката и отражението им в българските ѝ названия 04.10.2013
Функции на обръщението 18.03.2015
Функции на диалектизмите в разказите на Йордан Радичков 04.10.2013
Фрескови надписи и графити във Вуково (1598) 11.10.2013
Френски пътеписи за Балканите ХV-ХVІІІ в 10.10.2013
Французская стилистика 22.10.2014
Французская стилистика 22.10.2014
Франция - успехи в изучения посетителя 30.03.2017
Франтишек Копечни (1909–1990) 26.11.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) 06.10.2013
Франкенщайн на Кенет Брана – разночетения на подобието 26.11.2010
Франкенщайн undead 13.10.2008
Фразова и изреченска координация в онтогенезата 04.02.2016
Фразеология и дидактика 14.01.2018
Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове 04.10.2013
Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света 14.03.2015
Фразеологизмите като културен маркер в българската езикова практика на чужденци 14.01.2018
Фразеологизмите в българския език 09.10.2014
Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език 06.10.2013
Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език 06.10.2013
Фраземи с компонент числително име в българската фразеология 17.03.2015
Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) 08.01.2017
Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от {XIII} в. 11.10.2013
Фрагментарният характер на живота 25.10.2014
Фотокопията и микрофилмите от преписите на Пространното житие на св. Константин-Кирил в Научния архив на БАН в София 11.10.2013

Pages