Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша 26.11.2013
Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти 26.11.2013
Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново 26.11.2013
Седма общополска ономастична конференция в Лодз 26.11.2013
Седми световен конгрес по приложна лингвистика 26.11.2013
Секс и ужас 18.05.2014
Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни) 26.09.2013
Селищните имена в Радомирско 04.10.2013
Семантика и дистрибуция на формите и второ лице единствено число в съвременния български книжовен език 06.03.2014
Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ 06.10.2013
Семантика и синтаксис отрицания в евангелии Кохно 11.10.2013
Семантика и фоника на думата кураж 04.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках 06.10.2013
Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct 06.10.2013
Семантико-синтактични функции 17.01.2012
Семантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян” 04.02.2016
Семантичен анализ на кванторните думи only и само 06.10.2013
Семантичен анализ на понятието майка 17.03.2015
Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език 12.10.2013
Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 06.10.2013
Семантическая компрессия культуронимов в немецком переводе романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" как следствие различий национальных менталитетов русских и немцев 25.01.2017
Семантический анализ группы староболгарских глаголов Зографского евангелия 11.10.2013
Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) 06.10.2013
Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори 10.11.2015
Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език 06.10.2013
Семантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки език 12.11.2015
Семантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение 04.10.2013
Семантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“ 04.10.2013
Семантичната роля ефектор при глаголите за движение 14.03.2015
Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език 26.10.2013
Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български 24.10.2014
Семантични промени на думите 04.10.2013
Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език 06.10.2013
Семантични свойства и синтактично поведение на предикати за ’контакт чрез удар’ 14.03.2015
Семантичните диалектизми в българските говори 17.03.2015
Семантичният обем на лексемата политик 22.02.2016

Pages