Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
Пролет 2007 11.06.2024
Пролет 2005 11.06.2024
Происхождение и развитие синтаксических функций винительного падежа в славянских языках (часть І) 11.10.2013
Происхождение и значение исторического родового имени Дуло 11.10.2013
Происхождение и значение исторического родового имени Дуло 11.10.2013
Происхождение венгерского слова malaszt{\textless}milostь ‘gratia, clementia, Gottesgnade, Gnade’ 11.10.2013
Происхождение венгерского слова malaszt{\textless}milostь ‘gratia, clementia, Gottesgnade, Gnade’ 11.10.2013
Происхождение венгерского слова malaszt{\textless}milostь ‘gratia, clementia, Gottesgnade, Gnade’ 11.10.2013
Произходът на формите туй и тъй в североизточните български говори 04.10.2013
Произход, структура и значение на името българи 11.10.2013
Произход, структура и значение на името българи 11.10.2013
Произход на една диалектна дума: изп̀авам 14.03.2015
Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт 04.10.2013
Произход и значение на селищните имена в Трънско 16.07.2012
Произход и дистрибуция на звучните африкати в българските диалекти 04.10.2013
Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски 02.01.2014
Проектът SLAVIC-NET на Европейската комисия и мястото на кирилицата в ЕС 12.07.2009
Проектът LINT на европейската комисия – концепция за електронно обучение 12.07.2009
Проектът 01.06.2014
Проект „Електронна база данни на микротопонимите от Западна България“ 24.04.2015
Проект ЕОС 26.08.2010
Прогресът на човешкия разум 02.02.2017
Програмата {DBT} – перспективи при компютърната обработка на средновековни текстове 11.10.2013
Проглас – ново филологическо списание 26.11.2013
Проблемы понятия „древнеболгарские памятники“ 11.10.2013
Проблемы исследования древнеболгарских переводных текстов, сохранившихся в инославянской рукописной традиции 11.10.2013
Проблемът „за обучението“ като типологична характеристика на културата 09.10.2014
Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, I. Възникване и развитие на проблема за невербалната комуникация 08.07.2014
Проблемът за изданието на съчиненията на Кирил и Методий 11.10.2013
Проблемите на старата българска литература на Втория международен конгрес по българистика 11.10.2013
Проблемите на старата българска култура на Х Международен конгрес на славистите 11.10.2013
Проблеми при създаването на езикови корпуси с транскрибирана българска разговорна реч 08.07.2014
Проблеми при превода на прагматични частици 12.11.2015
Проблеми при превода на прагматични частици 12.11.2015
Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език 06.10.2013
Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения 04.10.2013

Pages