Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой] 06.10.2013
Перцептивно изследване на комуникативната функция на интонацията при фрази с лексикално-граматичната структура на частен въпрос в немския и в българския 06.10.2013
По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език) 06.10.2013
Подчинени обстоятелствени изречения със съюза дa/da в българския и словенския книжовен език 06.10.2013
Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език 06.10.2013
По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров 06.10.2013
Планът на съдържанието в проблематиката на превода 06.10.2013
Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света) 06.10.2013
Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език 06.10.2013
Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език 06.10.2013
Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ 06.10.2013
Параметрические характеристики предметных имен (чешско-русское сопоставление) 06.10.2013
По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 06.10.2013
Преизказни модификатори в западните славянски езици 06.10.2013
Преизказни модификатори в източните славянски езици 06.10.2013
Преизказни модификатори в южните славянски езици 06.10.2013
Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език 06.10.2013
Пословици и поговорки с ономастичен компонент {(в руския, българския и немския език)} 06.10.2013
Передача аориста несовершенного вида в болгарском языке на русский язык 06.10.2013
По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания 06.10.2013
Принципи на типологичното изследване на езика {(Principes de l’étude typologique du langage)} 06.10.2013
Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} 06.10.2013
Притяжательные прилагательные в славянских языках 06.10.2013
Полски еквиваленти на един в неквантитативна функция 06.10.2013
По някои въпроси на адвербиалното детерминиране 06.10.2013
Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках 06.10.2013
Поетическите опити на Фридрих Енгелс и преводите им в България (Die dichterischen Versuche von Friedrich Engels und ihre bulgarischen Übersetzungen) 06.10.2013
По повод на българо-гръцките езикови прилики. 06.10.2013
Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия 06.10.2013
Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език 06.10.2013
Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език 06.10.2013
Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена 06.10.2013
Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език 06.10.2013
По въпроса за хронологичната координация при подчинените допълнителни изречения в българския и френския език 06.10.2013
По въпроса за аспекта на френския глагол и вида на българския глагол (Le problème de la correspondance de l’aspect du verbe français et du vid du verbe bulgare) 06.10.2013
Петър Динеков (1910–1992) 06.10.2013

Pages