Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт 04.10.2013
Прякори и нрави в повестта „Чичовци“ 04.10.2013
П. Динеков. Български фолклор. Ч. I. С., 1959 04.10.2013
Пастирска лексика от с. Добравица, Софийско 04.10.2013
Пренебрегвано влияние при кодифициране на българската правописна норма 04.10.2013
Прилагането на когнитивна матрица при съставянето на етнолингвистичен речник 04.10.2013
Проникновен изследовател на родопските говори (95 години от рождението на доц. Стайко Кабасанов) 1906–1998 04.10.2013
Професор д-р Венче Попова 04.10.2013
Професор д-р Клаус Щайхке – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 04.10.2013
Професор Петър Пашов 04.10.2013
Професор Петър Пашов – почетен доктор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 04.10.2013
Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години 04.10.2013
Първи кълнове на любовта в детското сърце 04.10.2013
П. Пашов, Хр. Първев. Правописен и правоговорен речник на българския език. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2002 04.10.2013
Преображенията на репортажа 04.10.2013
Призванието да служиш на словото. (Приносът на Стефан Брезински за развитието на българската практическа стилистика) 04.10.2013
Професор Стефан Брезински на 70 години 04.10.2013
Палатални и непалатални съгласни в българския и руския (в синхронен и диахронен аспект) 04.10.2013
Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения 04.10.2013
Професор д-р Роланд Марти 04.10.2013
Произходът на формите туй и тъй в североизточните български говори 04.10.2013
Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал) 06.10.2013
Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian) 06.10.2013
Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език 06.10.2013
Повторението 06.10.2013
Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках 06.10.2013
Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон 06.10.2013
Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език 06.10.2013
Пограничните български говори 06.10.2013
Прояви на езиковата динамика в съвременния български и съвременния чешки език 06.10.2013
Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език 06.10.2013
Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русских и английских цветонаименований) 06.10.2013
Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език 06.10.2013
Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език 06.10.2013
По някои въпроси на българския вокализъм и вокализма на езика дари в Афганистан 06.10.2013
Промените в една частна синтактична система в славянските езици 06.10.2013

Pages