Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
К сопоставительному описанию болгарского и белорусского консонантизма 06.10.2013
Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава 06.10.2013
К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне 06.10.2013
Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България 06.10.2013
Към темпоралното отношение на подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзите ehe, bevor и преди да в немския и българския език 06.10.2013
Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език 06.10.2013
Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост 06.10.2013
Категорията непреизказност 06.10.2013
Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език 06.10.2013
Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език 06.10.2013
К интерпретации белорусско-болгарских изолекс {(Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси)} 06.10.2013
Към въпроса за категорията преходност – непреходност в английски и български език {(On the problem of the category transitivity – intransitivity in English and in Bulgarian)} 06.10.2013
Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език) 06.10.2013
Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите 06.10.2013
Контрастивните граматики и проблемите на превода 06.10.2013
Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език 06.10.2013
Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод 06.10.2013
Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език 06.10.2013
Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език 06.10.2013
Константин Босилков (1941–1989) 06.10.2013
Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката 06.10.2013
К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки) 06.10.2013
Красимир Манчев (1938–1997) 06.10.2013
Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език 06.10.2013
Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език) 06.10.2013
К вопросу о семантической интерпретации предложений с эксплицитным модусом, выраженным наречиями добре и хорошо в болгарском и русском яз 06.10.2013
Към въпроса за идентифицирането на дескриптивното значение на глаголите мисля и myśleć в контекста на сложните съставни изречения 06.10.2013
Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика 06.10.2013
Кирил и Методий в старата руска литература ({ХІ–ХІV} в.) 11.10.2013
Кирило-методиевската традиция като културен феномен в епохата на късното западноевропейско Средновековие 11.10.2013
К вопросу о порядке следования листов и составе Синайского глаголического служебника ХІ в 11.10.2013
Книга за основни проблеми на българската литературна история 11.10.2013
Кирилло-Новоезерский список поэтического произведения Димитрия Кантакузина 11.10.2013
Към изследването на връзките на българи със синайския манастир „Св. Екатерина“ (Ms. Sin. Slav. 15) 11.10.2013
Книжовна школа и книжовно средище 11.10.2013

Pages