Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (35) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (188) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort ascending
За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) 06.10.2013
За някои особености на словореда в българския и белоруския език 06.10.2013
За характера на категорията залог във френския и българския език 06.10.2013
За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език 06.10.2013
За българските съответствия на руските родителни падежни форми 06.10.2013
За българо-сърбохърватските апроксимати 06.10.2013
За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици 06.10.2013
За мястото на българския език между балканските езици. 2 06.10.2013
За „вандалите“, многото подобни и малкото различни от тях 04.10.2013
За светлото и доброто 04.10.2013
За видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов 04.10.2013
За граматичната метафора при субститутите 04.10.2013
За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство 04.10.2013
За граматиката на Найден Геров 04.10.2013
За какво благодарим, на какво се надяваме 04.10.2013
За категорията „степен на признака“ в българските диалекти 04.10.2013
За някои фитоними в българския език 04.10.2013
За отговорността на филолога 04.10.2013
За паразитната употреба на думата просто 04.10.2013
За Хайтов и неговите герои („Дервишово семе“ – размисли) 04.10.2013
За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м) 04.10.2013
За някои стари и хубави народни думи в обществения живот 04.10.2013
За образността в творчеството на Дора Габе 04.10.2013
За произхода на селищното име Видрица 04.10.2013
За произхода на фразеологизма на куковден 04.10.2013
Значимостта на личността и творчеството на Александър Теодоров-Балан през погледа на чешките филолози 04.10.2013
За главните букви в някои надписи 04.10.2013
За изговора на някои глаголни форми 04.10.2013
За изпитите, литературата и мисленето на младите хора в огледалото на кандидатстудентската писмена практика 04.10.2013
За пейоративираните турски заемки и мястото им в съвременната публицистика 04.10.2013
За сказуемното определение и за родноезиковото обучение 04.10.2013
За недоразуменията при тълкуване на някои диалектни особености 04.10.2013
Задачи и тестове по български език за завършено основно образование (8. клас на СОУ). Авт.: К. Димчев, И. Комарска, А. Петров, Т. Ангелова 04.10.2013
Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването 04.10.2013
Защо тя, а не той? 04.10.2013
За язиците 04.10.2013

Pages