Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (35) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (188) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort ascending
За типологичната специфика на българския език 06.10.2013
За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) 06.10.2013
Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) 06.10.2013
За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език 06.10.2013
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 06.10.2013
За някои съответствия в украинската и българската лексика 06.10.2013
За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия 06.10.2013
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 06.10.2013
За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 06.10.2013
За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност 06.10.2013
За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език 06.10.2013
За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 06.10.2013
За езиковия контакт между системи с различна структура 06.10.2013
За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език 06.10.2013
За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език 06.10.2013
За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou 06.10.2013
За членуването на собствените имена в българския и унгарския език 06.10.2013
За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език 06.10.2013
За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) 06.10.2013
За превода на полските деепричастия на български език 06.10.2013
За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) 06.10.2013
За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език 06.10.2013
За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език 06.10.2013
Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език 06.10.2013
За сказуемото в руски и български научен текст (О сказуемом в русском и болгарском научных текстах 06.10.2013
За връзката между семантика на словообразувателната представка и валентност на изходните лексеми в немския и българския език 06.10.2013
За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика 06.10.2013
За прабългарските заемки в немския език 06.10.2013
За няколко гръцки заемки в българския език 06.10.2013
За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст 06.10.2013
За граматичния род на съществителните в руския и българския език 06.10.2013
За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies) 06.10.2013
За генеричните именни групи в немския и българския език 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език 06.10.2013
За някои фразеологизми с повторения в български, руски и немски език (Zu einigen Phraseologismen mit Wiederholungen im Bulgarischen, Russischen und Deutschen) 06.10.2013

Pages