Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (35) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (188) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език 06.10.2013
За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език 06.10.2013
За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou 06.10.2013
За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език 06.10.2013
За езиковия контакт между системи с различна структура 06.10.2013
За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език 06.10.2013
За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски 06.10.2013
За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 06.10.2013
За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност 06.10.2013
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 06.10.2013
За някои съответствия в украинската и българската лексика 06.10.2013
За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия 06.10.2013
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 06.10.2013
За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език 06.10.2013
Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) 06.10.2013
За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) 06.10.2013
За типологичната специфика на българския език 06.10.2013
За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори 06.10.2013
За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език 06.10.2013
За българската пунктуация през погледа на студентите-чужденци 06.10.2013
За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация 06.10.2013
За съгласуването на времената в италианския и българския език 06.10.2013
За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) 06.10.2013
За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция 06.10.2013
За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език 06.10.2013
За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език 06.10.2013
За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език 06.10.2013
Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език 06.10.2013
За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) 06.10.2013
Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei 06.10.2013
За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм 06.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия 06.10.2013
За някои безлични конструкции в българския и английския език 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език 06.10.2013

Pages