Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Един славяно-балтийски паралел 06.10.2013
Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език 06.10.2013
Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език 06.10.2013
Езиково-семантични функции на глаголните форми за изразяване на понятийните категории „хипотетична възможност и желание“ в полски и български език 06.10.2013
Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“ 06.10.2013
Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език {(тип нов-новеничък, nou-nouţ)} 06.10.2013
Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици 06.10.2013
Еще раз о словосочетаниях типа чаша вода в болгарском языке (на фоне соответствующих русских словосочетаний) 06.10.2013
Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език 06.10.2013
Един български препис на Молитвата към Пресветата Богородица на св. Петър Черноризец ({BAR}, Mss. sl. 219) 11.10.2013
Една хомилетична творба за св. Кирил и Методии: Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша 11.10.2013
Езикът на буквара на Петър Берон от ХІХ в. в сравнение с ръкописи от началото на {ХVІІ–ХVІІІ} век. 11.10.2013
Един вероятен преводачески автограф от първата четвърт на {ХІV} в. (Още веднъж за ранния славянски превод на „Догматическо всеоръжие“ от Ев 11.10.2013
Един „призрачен“ лист от Драгановия миней 11.10.2013
Един пренебрегнат ръкопис на „Видение Исайево“: Яцимирски препис 11.10.2013
Една история на Охрид от 1655 година 11.10.2013
Евергетидски памети в славянски евангелски месецослови 11.10.2013
Езикови особености на Слово за силата на Йосиф 11.10.2013
Едно несъответствие в преводите на „Похвално слово за Евтимий“ от Григорий Цамблак 11.10.2013
Евтимиевото житие на св. Иван Рилски в агиографската традиция 11.10.2013
Евангелие Кохно (ХІІІ век). Палеографические особенности 11.10.2013
Екатерина Дограмаджиева на 60 години 11.10.2013
Една възможност за прочит на литургическите текстове въз основа на Рилските музикални приписки 11.10.2013
Езиковата ситуация в българските земи през {ХVІІІ} в. и Паисиевата „История славеноболгарская“ 11.10.2013
Един непубликуван препис на Канона за Димитър Солунски от сбирката на А. И. Хлудов в Москва 11.10.2013
Едно уточнение по шуменския Шишманов надпис на Срацо, внук на великия епикерний Срацимир 11.10.2013
Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати 11.10.2013
Елена Коцева на седемдесет години 11.10.2013
Евангелските части в Триодите и най-ранните преводи на Евангелието 11.10.2013
Езикови особености на надписите от Земенските стенописи 11.10.2013
Една старообрядческа компилация по „Беседата“ на Презвитер Козма 11.10.2013
Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“ сред други шест преписа 11.10.2013
Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“ 11.10.2013
Един ранен пример за прехода ‘ у {\textgreater} и в български 11.10.2013
Епиграфски свидетелства за старобългарската писменост 11.10.2013
Един особен знак в приписките на поп Иван Кравоноси в Асеманиевото евангелие 11.10.2013

Pages