Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Аспекти и проектиране на електронно обучение 12.07.2009
Аористно причастие вместо имперфектно причастие 12.07.2009
Архивите - последният адрес на някои обредни практики 22.11.2012
Архивът на словесното наследство 22.11.2012
Автоматична обработка на медицински записи 28.01.2013
Аспекти на разпространението на старобългарската изповедна (Сант-Емерамската) молитва в южнославянската писменост 26.09.2013
Аспекти на разпространението на старобългарската изповедна (Сант­Емерамската) молитва в южнославянската писменост 26.09.2013
Андрейчинова научна сесия в Краков 04.10.2013
Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция) 04.10.2013
Аналист или анализатор 04.10.2013
Александър Теодоров-Балан. 1859-1959 04.10.2013
Апостола на свободата 04.10.2013
Аспекти на стилно-езиковото майсторство в есетата на Илия Бешков 04.10.2013
Актуални проблеми на българската книжовноезикова норма 04.10.2013
Антропоцентризъм, системоцентризъм и изафет 04.10.2013
Академично слово 04.10.2013
Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици 04.10.2013
Ангел Ил. Ангелов. Говорът на с. Мечка, Плевенско. Габрово. 2002, 358 с. 04.10.2013
Афанасий Матвеевич Селишчев и неговите български приятели 04.10.2013
А propos de quelques énoncés génériques en français et en bulgare 06.10.2013
Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели 06.10.2013
Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език 06.10.2013
Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език 06.10.2013
Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 06.10.2013
Англицизмите в българския език 06.10.2013
Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи 06.10.2013
Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I] 06.10.2013
Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България 06.10.2013
Антропонимия болгарских сел Одесской области Украинской ССР 06.10.2013
Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език 06.10.2013
Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език 06.10.2013
Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език 06.10.2013
Адвербиальные новообразования как результат семантико-синтаксических процессов в славянских языках (на русском и болгарском материале) 06.10.2013
Аспекти на географската терминология във френския и българския език 06.10.2013
Анализ на един тип синтактично нееднозначни словосъчетания в английския език (с оглед на превода им в научно-техническата литература) 06.10.2013
Английските заемки в българската морска терминология след Втората световна война и тяхната семантична конфигурация (English loan-words in Bulgarian mariti 06.10.2013

Pages