Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
Федот Петрович Филин (1908–1982) Павлова Румяна 1982 7 5 26.11.2013
Федот Петрович Филин (1908–1982) Богданова Събка 1982 7 5 26.11.2013
Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори Асенова Петя 2008 33 2 06.10.2013
Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори Алексова Василка 2008 33 2 06.10.2013
Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина Бъчваров Янко 1987 12 6 26.11.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти Шопова Йорданка 1989 14 1 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти Велева Маргарита 1989 14 1 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език Шопова Йорданка 1986 11 5 06.10.2013
Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език Велева Маргарита 1986 11 5 06.10.2013
Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език Тодорова-Маринова Валентина 1996 21 2 26.10.2013
Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език Вачков Веселин 1997 22 2 06.10.2013
Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“ Георгиева Ирина 2008 33 2 06.10.2013
Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания Йотов Цветан 1993 18 3–4 06.10.2013
Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия Димитрова Лиляна 1977 2 6 06.10.2013
Фотиновият триезичен речник Бабов Кирил 1992 17 1 06.10.2013
Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език Ничева Кети 1983 8 3 06.10.2013
Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език Вапорджиев Веселин 1980 5 6 06.10.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) Шаур Владимир 1990 15 3 26.11.2013
Франтишек Копечни (1909–1990) Шаур Владимир 1990 15 3 06.10.2013
Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език Сеизова Теменужка 1984 9 4 06.10.2013
Функционални еквиваленти на английското it в българския език Златева Палма 1981 6 2 06.10.2013
Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език Парашкевов Борис 1976 1 3 26.10.2013
Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език Михов Николай 1990 15 4–5 06.10.2013
Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език Божилова Йовка 1994 19 3–4 06.10.2013
Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език Стоянова Даниела 1989 14 5 06.10.2013