Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
Самсисът Симеонов Борис 1981 6 3–5 06.10.2013
Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997) Янакиев Мирослав 1997 22 4 26.11.2013
Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи Андреева Райна 1989 14 6 06.10.2013
Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение Христов Паисий 1989 14 5 06.10.2013
Светомир Иванчев (10.11.1920–5.11.1991) 1991 16 1 26.11.2013
Сдружение на чешките преводачи Куфнерова Злата 1980 5 1 26.11.2013
Сегментация на речевия поток Мишева Анастасия 1978 3 6 06.10.2013
Седем етимологии Ничев Александър 1980 5 4 06.10.2013
Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша Данчев Андрей 1982 7 4 26.11.2013
Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти Павлов Иван 1980 5 2 26.11.2013
Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново Йорданска Екатерина 1986 11 3 26.11.2013
Седма общополска ономастична конференция в Лодз Димитрова-Тодорова Лиляна 1990 15 2 26.11.2013
Седми световен конгрес по приложна лингвистика Илиева-Балтова Пенка 1985 10 5 26.11.2013
Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ Алмалех Мони 1999 24 4 06.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках Маляр Т. 1992 17 3 06.10.2013
Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках Селивёрстова О. 1992 17 3 06.10.2013
Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct Ковачева Мира 1977 2 4–5 06.10.2013
Семантичен анализ на кванторните думи only и само Грозданова Лиляна 1980 5 3 06.10.2013
Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език Мечкова-Атанасова Здравка 1993 18 1 06.10.2013
Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) Косеска-Тошева Виолета 1983 8 5 06.10.2013
Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език Радева Василка 1985 10 1 06.10.2013
Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език Холанди Райна 2009 34 1 26.10.2013
Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език Легурска Палмира 1993 18 1 06.10.2013
Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност Михов Николай 1989 ХІV 5 06.10.2013
Семантично-функционална характеристика на глагола имам ‘habere’ (върху материал от българския и чешкия език) Начева Мира 1988 13 4–5 06.10.2013
Семинар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София Василева Радка 1987 12 3 26.11.2013
Семинар по контрастивна лингвистика в София Недкова Радостина 1983 8 5 26.11.2013
Семинар по славянска Палеография и дипломатика Младенова Олга 1980 5 3 26.11.2013
Семинар по славянска Палеография и дипломатика Алексова Василка 1980 5 3 26.11.2013
Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика) Григорова Петя 1989 14 2 26.11.2013
Семиотичен аспект на пунктуацията в текста Ангелова Искра 1983 8 4 07.03.2019
Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър Банков Димитър 1986 11 4 26.11.2013
Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция Мънчева Дора 1992 17 3 26.11.2013
Символика на названията на животните в славянската паремиология Гурбиш Йежи 1981 6 6 06.10.2013
Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици Павлова Румяна 1979 4 4 26.11.2013
Симпозиум и нова асоциация по американистика Янкова Дияна 2005 ХХХ 1 26.11.2013

Pages