Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език Атанасова Ирина 1989 14 5 06.10.2013
Кратка характеристика на пасивните конструкции в българския книжовен език (съпоставени преди всичко с полския език) Баракова Пенка 1979 4 3 06.10.2013
Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми Бечка Йозеф 1980 5 4 06.10.2013
Към дистрибуцията и семантичната структура на подлога в немски и български език (Zur Distribution und semantischen Struktur des Subjekts im Bulgarischen und Deutschen) Борисевич Павел 1977 2 3 06.10.2013
Към съпоставителната характеристика на старобелоруския и среднобългарския език Буюклиев Иван 1979 4 2 06.10.2013
Колебания в лексиката на печата на CP Македония. Величкова Славка 1980 5 1 06.10.2013
Квантификацията на имената в португалския и в българския език Венкова Валентина 1995 20 3 06.10.2013
Към семантичната характеристика на един рядък тип глаголи в българския език (К семантической характеристике редкого типа глаголов в болгарском языке) Венедиктов Григорий 1976 1 5 06.10.2013
Категориални и класификационни семантични признаци на производните лексеми с локативно значение (върху материал от български, полски и руски език) Виларова Маргарита 1995 20 3 06.10.2013
Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи (върху материал от българския и руския език) Даскалова Добрина 1991 16 3 06.10.2013
Конструкции с факултативно предикативно определение в чешкия книжовен език в съпоставка с българския Деянова Мария 1978 3 1 06.10.2013
К сопоставительному описанию болгарского и белорусского консонантизма Журавель Владимир 1991 16 5 06.10.2013
Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава Иванчев Светомир 1981 6 3–5 06.10.2013
К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне Илиева Корнелия 1991 16 5 06.10.2013
К вопросу о типологизации болгарских и русских глаголов на синтаксическом уровне Малджиева Вяра 1991 16 5 06.10.2013
Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението Калюта Александър 1979 4 2 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България Кацори Тома 1984 9 1 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България Асенова Петя 1984 9 1 06.10.2013
Към характеристиката на тайните говори в България Дукова Уте 1984 9 1 06.10.2013
Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език Костова-Добрева Харитина 1978 3 6 06.10.2013
Към темпоралното отношение на подчинените обстоятелствени изречения за време със съюзите ehe, bevor и преди да в немския и българския език Костова-Добрева Харитина 1981 6 1 06.10.2013
Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост Янакиев Мирослав 1976 1 1 06.10.2013
Какво е най-удобно да съпоставяме количествено в славянските езици (Что в славянских языках больше всего поддается количественному сопост Котова Надежда 1976 1 1 06.10.2013
Категорията непреизказност Куцаров Иван 1976 1 5 06.10.2013
Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език Лашкова Лили 1991 16 2 06.10.2013
Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език Лингорска Благовеста 1976 1 2 06.10.2013
К интерпретации белорусско-болгарских изолекс {(Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси)} Мартынов В. 1976 1 5 06.10.2013
Към въпроса за категорията преходност – непреходност в английски и български език {(On the problem of the category transitivity – intransitivity in English and in Bulgarian)} Молхова Жана 1977 2 4–5 06.10.2013
Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език) Ненкова Мария 1984 9 1 06.10.2013
Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите Ничева Кети 1978 3 5 06.10.2013
Контрастивните граматики и проблемите на превода Осадник Вацлав 1981 6 1 06.10.2013
Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език Полишчук Елена 1985 10 6 06.10.2013
Комуникативният аспект на научния текст и неговият превод Попович Антон 1979 4 1 06.10.2013
Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език Сонди Дьорд 1987 12 5 06.10.2013
Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език Йончева Галина 1990 15 2 06.10.2013
Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език Стоянова Стефка 1990 15 2 06.10.2013

Pages