Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия Лингорска Благовеста 1980 5 5 06.10.2013
За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия Маринова Снежина 1990 15 2 06.10.2013
За някои съответствия в украинската и българската лексика Манчева Весела 2000 25 1 06.10.2013
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ Младенов Максим 1984 9 2 06.10.2013
За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език Молошна Татяна 1980 5 1 06.10.2013
Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) Наймушин Борис 2001 26 2 06.10.2013
За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) Ницолова Pyceлина 1982 7 6 06.10.2013
За типологичната специфика на българския език Норман Борис 1981 6 3–5 06.10.2013
За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори Панайотов Величко 1998 23 3–4 06.10.2013
За българската пунктуация през погледа на студентите-чужденци Панорова Люба 1984 9 3 06.10.2013
За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език Пандова Росица 1988 13 3 06.10.2013
За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация Петкова Вяра 1981 6 6 06.10.2013
За съгласуването на времената в италианския и българския език Раданова-Кушева Нели 1986 11 1 06.10.2013
За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция Рачева Таня 1989 14 2 06.10.2013
За допълненията и обстоятелствените пояснения, изразени със съществителни имена и предлози (върху материал от българския и немския език) Рачева Таня 1993 18 2 06.10.2013
За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език Сарлов Стоян 1993 18 5 06.10.2013
За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език Савова Димка 1988 13 1 06.10.2013
За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език Сарлов Стоян 1991 16 2 06.10.2013
Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език Симеонов Симеон 1985 10 3 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) Симеонова Руска 1978 3 2 06.10.2013
За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език Симеонова Руска 1979 4 1 06.10.2013
Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei Сливкова Диана 1977 2 3 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) Симеонова Руска 1978 3 4 06.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия Стамболиева Мария 1987 12 4 06.10.2013
За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм Стамболиева Мария 1988 13 3 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Приматарова-Милчева Антоанета 1985 10 2 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Стефанова Лидия 1985 10 2 06.10.2013
За някои безлични конструкции в българския и английския език Стамболиева Мария 1985 10 1 06.10.2013
За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език Стоева Тотка 1986 11 2 06.10.2013
За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат Златева Павлина 1984 9 6 06.10.2013
За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат Стоянова-Йовчева Станка 1984 9 6 06.10.2013
За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия Тишева Йовка 2000 25 1 06.10.2013
За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език Ташевска Светлана 1990 15 1 06.10.2013
За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език Тхием Ле 1980 5 6 06.10.2013
За анафората в българския език в сравнение с чешкия език Ухлиржова Людмила 1990 15 4–5 06.10.2013
За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език Фийлдър Грейс 1988 13 4–5 06.10.2013

Pages