Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort ascending Year of Publication Volume Issue
Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев Младенова Олга 1985 10 1 26.11.2013
Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език Дренска Маргарита 1984 9 3 06.10.2013
Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск Караангова Маргарита 1979 4 2 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици в Ополе Вачкова Кина 2002 27 2 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици Вачкова Кина 1998 32 1–2 26.11.2013
Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици Бъчваров Янко 1978 3 3 26.11.2013
Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите Бъчваров Янко 1983 8 1 26.11.2013
Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.) Селимски Людвиг 1998 32 1–2 26.11.2013
Заметки о числительных в славянских языках Franks Steven 2000 ХХV 2 26.10.2013
Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei Сливкова Диана 1977 2 3 06.10.2013
Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) Наймушин Борис 2001 26 2 06.10.2013
Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език Симеонов Симеон 1985 10 3 06.10.2013
Загребска славистична школа Менкаджиева Виктория 1980 5 2 26.11.2013
За членуването на собствените имена в българския и унгарския език Кочиш Михай 1983 8 3 06.10.2013
За характера на категорията залог във френския и българския език Ботева Силвия 1992 17 2 06.10.2013
За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език Ташевска Светлана 1990 15 1 06.10.2013
За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език Савова Димка 1988 13 1 06.10.2013
За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция Рачева Таня 1989 14 2 06.10.2013
За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) Ницолова Pyceлина 1982 7 6 06.10.2013
За типологичната специфика на българския език Норман Борис 1981 6 3–5 06.10.2013
За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език Вълчанова Маринела 1996 21 2 26.10.2013
За съгласуването на времената в италианския и българския език Раданова-Кушева Нели 1986 11 1 06.10.2013
За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) Костова-Добрева Харитина 1983 8 6 06.10.2013
За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност Лилов Методи 1980 5 5 06.10.2013
За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам Чуканова Йонка 1989 14 5 06.10.2013
За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език Енчева Николинка 1979 4 1 06.10.2013
За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език Енчева Николинка 1983 8 2 06.10.2013
За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език Кънчев Иван 1978 3 2 06.10.2013
За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици Георгиева Елена 1982 7 3 26.11.2013
За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou Куцаров Иван 1976 1 6 06.10.2013
За превода на полските деепричастия на български език Иванова Малина 1976 1 2 06.10.2013
За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език Сарлов Стоян 1991 16 2 06.10.2013
За прабългарските заемки в немския език Джонов Боян 1981 6 3–5 06.10.2013
За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) Богданова Събка 1981 6 1 06.10.2013
За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност Цихун Генадий 1980 5 5 06.10.2013
За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм Стамболиева Мария 1988 13 3 06.10.2013

Pages