Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort ascending
За някои основни изисквания при създаване на модел за съпоставително изследване на словообразуването в близкородствени езици Балтова Юлия 1986 9 4 07.03.2019
Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.) Селимски Людвиг 1998 32 1–2 26.11.2013
Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев Младенова Олга 1985 10 1 26.11.2013
Загребска славистична школа Менкаджиева Виктория 1980 5 2 26.11.2013
Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск Караангова Маргарита 1979 4 2 26.11.2013
За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици Георгиева Елена 1982 7 3 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици Вачкова Кина 1998 32 1–2 26.11.2013
Заседание на международната комисия за славянски книжовни езици в Ополе Вачкова Кина 2002 27 2 26.11.2013
Заседание на Комисията по транскрипция при Международния комитет на славистите Бъчваров Янко 1983 8 1 26.11.2013
Заседание на Международната комисия за изучаване граматическия строеж на славянските езици Бъчваров Янко 1978 3 3 26.11.2013
За съотношението статален : медиален : рефлексивно-каузативен – каузативен ред в чешкия и българския език Вълчанова Маринела 1996 21 2 26.10.2013
За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език Аврамова Цветанка 1997 22 3 26.10.2013
Заметки о числительных в славянских языках Franks Steven 2000 ХХV 2 26.10.2013
За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам Чуканова Йонка 1989 14 5 06.10.2013
За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност Цихун Генадий 1980 5 5 06.10.2013
За въпросителните и относителните думи в българския и френския език Христов Паисий 1981 6 1 06.10.2013
За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език Фийлдър Грейс 1988 13 4–5 06.10.2013
За анафората в българския език в сравнение с чешкия език Ухлиржова Людмила 1990 15 4–5 06.10.2013
За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език Тхием Ле 1980 5 6 06.10.2013
За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език Ташевска Светлана 1990 15 1 06.10.2013
За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия Тишева Йовка 2000 25 1 06.10.2013
За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат Златева Павлина 1984 9 6 06.10.2013
За някои синтактични особености на словосъчетанията-заглавия в немския и българския периодичен печат Стоянова-Йовчева Станка 1984 9 6 06.10.2013
За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език Стоева Тотка 1986 11 2 06.10.2013
За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм Стамболиева Мария 1988 13 3 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Приматарова-Милчева Антоанета 1985 10 2 06.10.2013
За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език Стефанова Лидия 1985 10 2 06.10.2013
За някои безлични конструкции в българския и английския език Стамболиева Мария 1985 10 1 06.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия Стамболиева Мария 1987 12 4 06.10.2013
За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език Симеонова Руска 1979 4 1 06.10.2013
Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei Сливкова Диана 1977 2 3 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) Симеонова Руска 1978 3 4 06.10.2013
За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) Симеонова Руска 1978 3 2 06.10.2013
Закостенели именни падежни форми, функциониращи като наречия, в българския и полския език Симеонов Симеон 1985 10 3 06.10.2013
За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език Савова Димка 1988 13 1 06.10.2013
За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език Сарлов Стоян 1991 16 2 06.10.2013

Pages