Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
За българо-сърбохърватските апроксимати Баракова Пенка 1988 13 4–5 06.10.2013
За глаголните предикати с персонична субстантивна основа в славянските езици Беличова Хелена 1990 15 4–5 06.10.2013
За българските съответствия на руските родителни падежни форми Болгарова Ирина 1985 10 3 06.10.2013
За някои значения на английския предлог for в съпоставка с функционалните му еквиваленти в българския език Бенатова Паулина 1980 5 6 06.10.2013
За характера на категорията залог във френския и българския език Ботева Силвия 1992 17 2 06.10.2013
За някои особености на словореда в българския и белоруския език Бъчваров Янко 1976 1 5 06.10.2013
За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език) Богданова Събка 1981 6 1 06.10.2013
За някои фразеологизми с повторения в български, руски и немски език (Zu einigen Phraseologismen mit Wiederholungen im Bulgarischen, Russischen und Deutschen) Вапорджиев Веселин 1977 2 3 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-суфиксалните морфеми в българския и руския език Гливинска Вера 1978 3 3 06.10.2013
За глотометрическите характеристики на препозиционно-префиксалната морфема за в българския и руския език Гливинска Вера 1983 VІІІ 4 06.10.2013
За генеричните именни групи в немския и българския език Грозева Мария 1986 11 3 06.10.2013
За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies) Данчев Андрей 1976 1 1 06.10.2013
За граматичния род на съществителните в руския и българския език Димитрова Лиляна 1978 3 5 06.10.2013
За граматичния род на съществителните имена в руски и български научен текст Димитрова Лиляна 1980 5 4 06.10.2013
За няколко гръцки заемки в българския език Дзидзилис Христос 1982 7 5 06.10.2013
За прабългарските заемки в немския език Джонов Боян 1981 6 3–5 06.10.2013
За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика Добрева Денка 1984 9 2 06.10.2013
За връзката между семантика на словообразувателната представка и валентност на изходните лексеми в немския и българския език Димитрова Марийка 1991 16 6 06.10.2013
Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език Дренска Маргарита 1984 9 3 06.10.2013
За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) Енчева Николинка 1983 8 5 06.10.2013
За семантико-синтактичното стягане на един тип словосъчетания в руския и българския език Енчева Николинка 1979 4 1 06.10.2013
За семантико-синтактичната контракция на количествено-именните словосъчетания в руския и българския език Енчева Николинка 1983 8 2 06.10.2013
За превода на полските деепричастия на български език Иванова Малина 1976 1 2 06.10.2013
За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език) Костова-Добрева Харитина 1983 8 6 06.10.2013
За категорията ‘определеност’ в българския и чешкия език Куфнерова Злата 1980 5 4 06.10.2013
За членуването на собствените имена в българския и унгарския език Кочиш Михай 1983 8 3 06.10.2013
За преизказното спрежение в андийските дагестански езици и съответното спрежение в съвременния български език (Sur la conjugaison des formes verbales du discou Куцаров Иван 1976 1 6 06.10.2013
За някои функционални еквиваленти на българския конклузив в съвременния украински език Куцаров Иван 1988 13 4–5 06.10.2013
За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език Кънчев Иван 1978 3 2 06.10.2013
За езиковия контакт между системи с различна структура Кънчев Иван 1976 1 6 06.10.2013
За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски Лашкова Лили 1976 1 5 06.10.2013
За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език Лашкова Лили 1981 6 3–5 06.10.2013
За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски Куева-Шверчек Лидия 1976 1 5 06.10.2013
За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност Лилов Методи 1980 5 5 06.10.2013
За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици Ликоманова Искра 1989 14 2 06.10.2013
За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици Милева Виолета 1989 14 2 06.10.2013

Pages