Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort ascending Year of Publication Volume Issue
Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език Флорин Сидер 1981 6 2 06.10.2013
Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език Иванова Мария 1981 6 1 06.10.2013
Дуайт Л. Болинджър (1907–1992) Димитрова Стефана 1994 19 1 26.11.2013
Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език Сливкова Диана 1978 3 4 06.10.2013
Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение Лилова Анна 1983 8 6 26.11.2013
Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти Кутева Таня 1984 9 6 26.11.2013
Дискусии по докладите от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език Редакционна CL 1976 1 3 26.11.2013
Димитър Спасов Филипов Владимир 1984 9 2 06.10.2013
Димитър Спасов Филипов Владимир 1984 9 2 26.11.2013
Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) Китова Мария 1984 9 5 06.10.2013
Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) Велева Милена 1984 9 5 06.10.2013
Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново Русинов Русин 1988 13 2 26.11.2013
Десета юбилейна българо-полска славистична конференция Солнцева-Накова Екатерина 2005 30 1 26.11.2013
Десèн и дизайн Алексиева Невенка 1991 16 1 19.01.2017
Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация Джамбазов Петър 1986 11 1 06.10.2013
Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи Парашкевов Борис 1999 24 1 26.11.2013
Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици Попова Венче 1978 3 5 26.11.2013
Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език Гинина Стефания 1980 5 6 06.10.2013
Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език Михов Николай 1987 12 3 06.10.2013
Девети славистичен семинар в Белград Афанасиева-Колева Антонина 1980 5 2 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Иванова Калина 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Селимски Людвиг 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Младенов Максим 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Павлова Румяна 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Васева Иванка 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Лашкова Лили 1984 9 4 26.11.2013
Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ Георгиев Станьо 1984 9 4 26.11.2013
Девета международна конференция по словообразуване Аврамова Цветанка 2007 32 3 26.11.2013
Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания Молхова Жана 1976 1 1 26.11.2013
Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор Велинова Милена 1995 20 6 26.11.2013
Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú) Дукова Уте 1981 6 3–5 06.10.2013
Две нови интердисциплинарни списания с лингвистична ориентация Бъчваров Янко 1984 9 1 26.11.2013
Две конференции по славянска ономастика в Австрия Димитрова-Тодорова Лиляна 1993 18 6 26.11.2013
Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша) Димитрова-Тодорова Лиляна 2002 27 1 26.11.2013
Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава Карастойчева Цветана 1980 5 2 26.11.2013
Двадесето пленарно заседание на Международния комитет на славистите Редакционна CL 1980 5 1 26.11.2013

Pages