Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Дренска Маргарита Времетраенето на гласните в португалския и българския език 1983 8 2
Йорданова Йорданка Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език) 1987 12 1
Прокопиева Татяна Вокални инфикси в българския и руския език 1978 3 3
Вагнерова Марта Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане 2004 29 3
Андреева Райна Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език 1991 16 1
Тасева-Рангелова Красимира Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език 1982 7 4
Герганов Енчо Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език 1982 7 4
Кучера Карел Владимир Шмилауер 1984 9 2
Димитрова Стефана Владимир Звегинцев (1910–1988) 1988 13 4–5
Младенова Олга Владимир Георгиев (1908–1986) 1987 12 1
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Петрова Стефка Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“ 1981 6 2
Георгиева Ирина Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език 2007 32 3
Ликоманова Искра Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч {(в съпоставка с други славянски езици)} 1993 18 1
Плотников Бронислав Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици 1979 4 2
Павлова Румяна Вековни езикови взаимодействия между българи и руси 1981 6 3–5
Парашкевов Борис Валентин Кипарски 1984 9 1
Първанова-Мюллер Биляна В памет на Хелмут Неспитал 2003 28 1
Алексиева Невенка В памет на професор Ян Фирбас 2002 27 1
Бояджиев Живко В памет на професор Светомир Иванчев 1996 21 1
В памет на професор Светомир Иванчев 1991 16 6
Новикова Анна В памет на професор Вера В. Бородич 1979 4 6
Димитрова Стефана В памет на Михаил Викторович Панов 2003 28 1
Аврамова Цветанка В памет на Милош Докулил 2004 29 2
Попова-Велева Иванка В памет на Луиза М. Скрелина (1930–2004) 2006 31 1
Редакционна CL В памет на Кира Георгиева Андрейчина (1934–2007) 2007 32 3
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Иванова Диана В памет на Емил Кудличка 2009 34 3
Попова-Велева Иванка В памет на Елизавета А. Реферовская (1907–2004) 2005 30 3
Попова-Велева Иванка В памет на Владимир Г. Гак (1924–2004) 2005 ХХХ 2
Валтер Хилмар В памет на Веселин Вапорджиев 2002 27 2
Михов Николай Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език 1979 4 1
Ухлиржова Людмила Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език) 1992 17 6
Куцаров Иван Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език 1987 12 1
Селимски Людвиг Българският език и другите славянски езици 1981 6 3–5
Петров Петър Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език 1987 12 3
Делев Неделчо Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език 1987 12 3
Младенов Максим Българските диалекти в CP Румъния 1981 6 3–5
Холиолчев Христо Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия 1981 6 3–5
Стоянов Иван Българските говори на територията на Съветския съюз 1981 6 3–5
Иванов Йордан Българските говори в югозападната част на българското езиково землище 1981 6 3–5
Шик Иванка Българските адверзативни съюзи от типологично гледище 1996 21 4
Стефанов Павел Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година 1991 16 3
Младенова Олга Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език 1987 12 2
Николова Анна Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност 1983 8 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1994–1996 година) 1997 22 4

Pages