Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Бояджиев Живко Прощални думи за Еухенио Косериу 2003 28 1
Бъчваров Янко Прощаване с професор Светомир Иванчев 1991 16 1
Редакционна CL Професор Ърнест Скатън – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1997 22 1
Бояджиев Живко Професор Конрад Кьорнер 1995 20 1
Редакционна CL Професор Еухенио Косериу – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1996 21 2
Парашкевов Борис Професор доктор Юка Хюркянен (1942–1981) 1981 6 6
Лингорска Благовеста Професор доктор Пшемислав Зволински 1982 7 1–2
Буюклиев Иван Проф. Христо Кодов (1901–1982) 1983 8 1
Карагьозова Снежина Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света) 2005 30 3
Черипкова Мария Прономиналните конструкции в български и словашки 2001 26 1
Николова Надка Прономиналните конструкции в български и словашки 2001 26 1
Дюлгерова Гинка Проглас – ново филологическо списание 1994 19 2
Валтер Хилмар Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език 1980 5 2
Аврамова Цветанка Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал) 2006 31 1
Вюнше Мария Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език 1986 11 2
Симеонов Йосиф Проблематика на подчинените допълнителни изречения в съвременния български език в съпоставка с френския език 1986 11 5
Редакционна CL Проблематика десятого международного съезда славистов (София, 1988 г.) 1985 10 6
Ковачева Мира Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език 1983 8 6
Молошная Татьяна Притяжательные прилагательные в славянских языках 1987 12 6
Манчев Красимир Принципи на типологичното изследване на езика {(Principes de l’étude typologique du langage)} 1976 1 1
Бояджиев Тодор Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание 1982 7 1–2
Младенов Максим Приносите на д-р. Димитьр Стоев Тилков (1933–1981) в българското езикознание 1982 7 1–2
Симеонов Йосиф Приложение на хронологичния и динамичния принцип към българските и френските глаголни времена 1988 13 2
Русинов Русин Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език 1985 10 4
Селимски Людвиг Прилагателни имена с наставки -ив-, -лив-, -чив- в белоруския и българския език 1979 4 2
Контева Магдена Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език 1989 14 1
Редакционна CL Препоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки 1976 1 5
Куцаров Иван Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език 1976 1 2
Куцаров Иван Преизказни модификатори в южните славянски езици 1978 3 4
Куцаров Иван Преизказни модификатори в източните славянски езици 1978 3 5
Куцаров Иван Преизказни модификатори в западните славянски езици 1978 3 6
Лингорска Благовеста Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици 1976 1 1
Бъчваров Янко Предстояща конференция със съпоставителна тематика 1983 8 4
П. В. Предстояща конференция 1987 12 2
Солнцева-Накова Екатерина Представяне на Чешка граматика на Маргарита Младенова 2006 ХХХІ 1
Бояджиев Живко Представителите на френската социологическа лингвистична школа и проблемът за фонетичните закони 1992 17 1
Ботева Силвия Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език 2007 32 3
Бацевич Флорий Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках 1991 16 3
Банков Димитър Преглед на превода за 1986 година в София 1987 12 6
Цанева Станка Преводът на видо-временните форми на руския глагол в сегашно историческо време на български език в романа на Алексей Толстой „Петър Първи“ 1976 1 6
Димова Екатерина Постиженията на Съветската наука в теорията на превода 1978 3 5
Алексиева Бистра Постиженията на Съветската наука в теорията на превода 1978 3 5
Редакционна CL Посмъртно чуждестранно отличие за професор Светомир Иванчев 1992 17 2
Леонидова Мария Пословици и поговорки с ономастичен компонент {(в руския, българския и немския език)} 1982 7 4
Дренска Маргарита Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език 1991 16 6
Попова-Велева Иванка Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) 2004 29 3
Васева Иванка Полупряката реч в българския и руския език 2004 29 3
Лингорска Благовеста Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.) 1980 5 5
Шверчек Лидия Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език 1978 3 2
Коритковска Малгожата Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ 1979 4 3

Pages