Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Алексова Василка Семинар по славянска Палеография и дипломатика 1980 5 3
Недкова Радостина Семинар по контрастивна лингвистика в София 1983 8 5
Василева Радка Семинар на тема Структура и съдържание на учебника по практически френски език в София 1987 12 3
Начева Мира Семантично-функционална характеристика на глагола имам ‘habere’ (върху материал от българския и чешкия език) 1988 13 4–5
Михов Николай Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност 1989 ХІV 5
Легурска Палмира Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език 1993 18 1
Холанди Райна Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език 2009 34 1
Радева Василка Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език 1985 10 1
Косеска-Тошева Виолета Семантична интерпретация на проблеми, свързани с категорията определеност/неопределеност (върху материал от българския и полския език) 1983 8 5
Мечкова-Атанасова Здравка Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 1993 18 1
Грозданова Лиляна Семантичен анализ на кванторните думи only и само 1980 5 3
Ковачева Мира Семантико-синтактична структура на българското „студено ми е“ и английското „І аm cold“ – синхронно и диахронно изследване {(Semantic-syntactic struct 1977 2 4–5
Селивёрстова О. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках 1992 17 3
Маляр Т. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках 1992 17 3
Алмалех Мони Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“ 1999 24 4
Илиева-Балтова Пенка Седми световен конгрес по приложна лингвистика 1985 10 5
Димитрова-Тодорова Лиляна Седма общополска ономастична конференция в Лодз 1990 15 2
Йорданска Екатерина Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново 1986 11 3
Павлов Иван Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти 1980 5 2
Данчев Андрей Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша 1982 7 4
Ничев Александър Седем етимологии 1980 5 4
Мишева Анастасия Сегментация на речевия поток 1978 3 6
Куфнерова Злата Сдружение на чешките преводачи 1980 5 1
Светомир Иванчев (10.11.1920–5.11.1991) 1991 16 1
Христов Паисий Светогледът, отразен в българските и във френските фразеологизми с екзистенциално значение 1989 14 5
Андреева Райна Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи 1989 14 6
Янакиев Мирослав Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997) 1997 22 4
Симеонов Борис Самсисът 1981 6 3–5
Червенкова Ирина Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных) 1992 17 3
Ермоленко Георгий Русско-белорусско-болгарское соответствие один, адзін, един (опыт статистического анализа) 1988 13 4–5
Васильева Татьяна Русская фразеология в болгарской аудитории 1990 15 6
Крилова Галина Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език 1980 5 3
Джамбазов Петър Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти 1990 15 2
Иванов Сергей Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда 1987 12 2
Божинова Цветанка Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда 1987 12 2
Руска Гандева (1911–2001) 2001 26 3
Шурбанов Александър Руси Русев (1900–1988) 1990 15 1
Шурбанов Александър Руси Русев (1900–1988) 1990 15 1
Бъчваров Янко Румяна Милойковa (1950–1992) 1992 17 6
Линца Елена Румънско-български морфемен анализ 1979 4 6
Бояджиев Живко Рудолф Енглер (1930–2003) 2004 29 1
Симеонова Хриска Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) 1982 7 5
Симеонова Хриска Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) 1982 7 5
Янакиев Мирослав Роман Якобсон (1896–1982) 1982 7 6
Бъчваров Янко Роман Мразек (1921–1989) 1991 16 1
Соболева Полина Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания 1979 4 5
Вилюман Витолд Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания 1979 4 5
Гугуланова Иванка Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език 1978 3 2
Бъчваров Янко Реализиране на комуникативната функция на словореда в макроструктурата на текста (върху материал от българския и белоруския език) 1980 5 5
Мурдаров Владко Разговор за българския език във Виена 1988 13 4–5

Pages