Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Младенова Олга Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език 1979 4 6
Бахарев Александр Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками 1985 10 1
Карпенко Людмила Способы выражения локальности в русском и болгарском языках 1984 9 1
Христов Паисий Спомагателните глаголи в българския и френския език 1979 4 4
Редакционна CL Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година 1996 21 1
Редакционна CL Списание Съпоставително езикознание 1978 3 1
Начева Мира Списание Наше ржеч на седемдесет години 1987 12 6
Ангелов Ангел Списание Македонски преглед е възстановено 1992 17 5
Голосова Татьяна Специфика внешнетемпоральной транспозиции в русском и украинском художественном тексте 2004 29 2
Григорова Евелина Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език 1984 9 3
Ницолова Pyceлина Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат 2009 34 2
Махрова Тамара Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)} 1989 14 6
Махрова Тамара Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия 1988 13 4–5
Тулина Татьяна Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках 1984 9 5
Вылева Римма Сопоставительный анализ номинативных терминологических структур научно-технической сферы общения (русско-болгарские параллели) 1977 2 6
Йотов Цветан Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике 1977 2 6
Карпенко Людмила Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках 1988 13 6
Мечкова-Атанасова Здравка Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. 1988 13 2
Коларова Мария Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език 2007 32 3
Стефчева Росица Словообразувателно-семантична характеристика на транслокативните префиксални формации пре- и про- в български и сърбохърватски език 2001 26 2
Парашкевов Борис Словообразувателни парадигми при интернационализмите 1990 15 4–5
Перянова Ирина Словообразувателна активност на социоикономически и политически термини-съществителни с латинска и гръцка етимология в английския език и техните български еквиваленти 1985 10 2
Порохова Ольга Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование) 1987 12 1
Шатковски Януш Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти 1997 22 4
Димитров Рафаел Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“ 1989 14 1
Тот Имре Славяно-български заемки в унгарския език 1984 9 5
Капинчева Таня Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков 1994 19 6
Бъчваров Янко Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц 1990 15 1
Стойчева Райна Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език 1990 15 6
Петков Славчо Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues) 1976 1 6
Норман Борис Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках 1976 1 5
Кабакчиев Красимир Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език 1983 8 4
Ожеховска Ханна Синтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство 1980 5 5
Лесневская Димитрина Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език 1985 10 2
Периклиев Владимир Синтактична нееднозначност в българския и английския език 1983 8 1
Норман Борис Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език 1979 4 2
Норман Борис Синтаксическое значение и перевод с языка на язык 1976 1 5
Манчев Йордан Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език 1978 3 6
Стефанова Лидия Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език 1978 3 6
Рангелов Сашо Симпозиум по детска лингвистика 1991 16 4
Спасова-Михайлова Сийка Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици 1980 5 2
Първев Христо Симпозиум по въпроси на българистиката 1978 3 5
Янкова Дияна Симпозиум и нова асоциация по американистика 2005 ХХХ 1
Павлова Румяна Симпозиум за съпоставително изучаване на руския език с други езици 1979 4 4
Гурбиш Йежи Символика на названията на животните в славянската паремиология 1981 6 6
Мънчева Дора Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция 1992 17 3
Банков Димитър Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър 1986 11 4
Ангелова Искра Семиотичен аспект на пунктуацията в текста 1983 8 4
Григорова Петя Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика) 1989 14 2
Младенова Олга Семинар по славянска Палеография и дипломатика 1980 5 3

Pages