Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Федотов Александър Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC) 1989 14 1
Куцаров Иван Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага 1988 13 2
Василева Радка Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 1982 7 5
Тодорова Михаела Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.) 1997 22 1
Бъчваров Янко Трети симпозиум на бохемистите в Прага 1987 12 1
Вархол Стефан Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика 2001 26 1
Сотиров Петър Трети световен конгрес по диалектология и геолингвистика 2001 26 1
Гогова Снежина Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка 1984 9 3
Дамянова Диана Трети международен симпозиум на русистите по интерференция 1980 5 1
Ковачева Пенка Трети международен колоквиум по старобългаристика 1983 8 1
Вълчев Боян Трети българо-скандинавски симпозиум във Варна 1986 11 4
Младенов Максим Трети българо-румънски симпозиум 1983 8 3
Карастойчева Цветана Трета чехословашка конференция по проблемите на сленга и аргото 1985 10 2
Дренска Маргарита Трета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1988 13 4–5
Вълчев Боян Трета национална младежка школа Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието в Шумен 1988 13 1
Дюлгерова Гинка Трета национална конференция по проблемите на българската разговорна реч 1995 20 3
Московска Марта Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение 1982 7 3
Бучуковска Антония Трета конференция по съпоставително езико- знание в Лайпциг (немски език в съпоставка със славянските езици) 1978 3 1
Клешчова Кристина Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия) 2000 25 1
Селимски Людвиг Трета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (27.ІХ.– 2.Х.1999, Инсбрук, Австрия) 2000 25 1
Редакционна CL Трета българо-полска конференция 1979 4 3
Лашкова Лили Трета българо-белоруска конференция 1984 9 3
Христов Паисий Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език 1979 4 1
Николова Анна Тодор Д. Сарафов 1980 5 6
Попов Борислав Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни 2004 29 1
Кънчев Иван Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език 1988 13 6
Младеновић Александър Термините славеносрпски и славеноболгарски 1990 15 4–5
Алексова Василка Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език 2002 27 3
Васева Иванка Теорията на превода като наука 1978 3 1
Николов Спас Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода 1983 8 5
Бенатова Паулина Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици 1980 5 6
Димова Екатерина Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес 1978 3 1
Прохорова Ирина Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов 1983 8 5
Морковкин Валерий Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов 1983 8 5
Леонидова Мария Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов 1983 8 5
Вучкова Венка Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов 1983 8 5
Ошчипко Ирина Теодозий Возний (1928–1992) 1993 18 5
Панко Тамила Теодозий Возний (1928–1992) 1993 18 5
Герджиков Георги Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия 1983 8 5
Стоянова Юлияна Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав 2003 28 2
Благоева Диана Темпорална валентност в полския и българския език. 1994 19 3–4
Василева Ирена Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст 1992 17 5
Златева Палма Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты 1997 22 3
Тренков Климент Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София 1987 12 1
Ощипко Ирина Тамила Ивановна Панько (1935–1995) 1996 21 2
Петков Славчо Таксономия на речевите стойности 1978 3 6
Венкова Валентина Съществителните човек и хора в португалския и в българския език 1997 22 4
Михов Николай Съществителните със суфикс -ция в българския език. 1980 V 2
Муталимова Муминат Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. 1979 4 2
Зафирова Бисерка Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език 1977 2 3

Pages