Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Димитрова-Тодорова Лиляна Хенрик Борек (1929–1986) 1988 13 3
Милева Виолета Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език 1980 5 5
Малджиева Вяра Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици. 1990 15 4–5
Шалер Хелмут Ханс Холм Билфелт (1907–1987) 1988 13 4–5
Шалер Хелмут Ханс Холм Билфелт (1907–1987) 1988 XIII 4–5
Воборжил Ладислав ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц 2004 29 2
Солнцева-Накова Екатерина Х международна конференция по русистика 2004 29 2
Милева Виолета Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Бояджиева Елисавета Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Гешев Валентин Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Трифонова Йорданка Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Виларова Маргарита Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Михалик Ришард Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Ангелова Искра Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Малджиева Вяра Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Стоянова Даниела Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език 1989 14 5
Божилова Йовка Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език 1994 19 3–4
Михов Николай Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 1990 15 4–5
Парашкевов Борис Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език 1976 1 3
Златева Палма Функционални еквиваленти на английското it в българския език 1981 6 2
Сеизова Теменужка Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език 1984 9 4
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Вапорджиев Веселин Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език 1980 5 6
Ничева Кети Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език 1983 8 3
Бабов Кирил Фотиновият триезичен речник 1992 17 1
Димитрова Лиляна Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия 1977 2 6
Йотов Цветан Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания 1993 18 3–4
Георгиева Ирина Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“ 2008 33 2
Вачков Веселин Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език 1997 22 2
Тодорова-Маринова Валентина Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език 1996 21 2
Шопова Йорданка Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език 1986 11 5
Велева Маргарита Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език 1986 11 5
Велева Маргарита Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти 1989 14 1
Шопова Йорданка Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти 1989 14 1
Бъчваров Янко Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина 1987 12 6
Асенова Петя Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори 2008 33 2
Алексова Василка Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори 2008 33 2
Павлова Румяна Федот Петрович Филин (1908–1982) 1982 7 5
Богданова Събка Федот Петрович Филин (1908–1982) 1982 7 5
Крумова Йорданка Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи 1989 14 6
Пете Иштван Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях 1991 16 2
Грозева Мария Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език 1979 4 5
Карпов Владимир Употреба на предлозите в български и белоруски текстове 1976 1 5
Цветкова Мариета Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език 1984 9 4
Благоева Диана Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език) 2003 28 3
Герджиков Георги Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава 1982 7 4
Венкова Цветомира Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна) 2007 32 2
Железарова Радост Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага 1992 17 5
Колева Красимира Тридесет и първи летен курс по полски език и култура във Варшава (Курс „А“) 1987 12 2

Pages