Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Михов Николай Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език 1987 12 3
Гинина Стефания Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език 1980 5 6
Попова Венче Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици 1978 3 5
Парашкевов Борис Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи 1999 24 1
Джамбазов Петър Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация 1986 11 1
Алексиева Невенка Десèн и дизайн 1991 16 1
Солнцева-Накова Екатерина Десета юбилейна българо-полска славистична конференция 2005 30 1
Русинов Русин Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново 1988 13 2
Китова Мария Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) 1984 9 5
Велева Милена Диагностика на грешките, допускани при съгласуването на равнището на предикативната синтагма (върху материал от испанския и българския език) 1984 9 5
Филипов Владимир Димитър Спасов 1984 9 2
Филипов Владимир Димитър Спасов 1984 9 2
Редакционна CL Дискусии по докладите от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език 1976 1 3
Кутева Таня Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти 1984 9 6
Лилова Анна Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение 1983 8 6
Сливкова Диана Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език 1978 3 4
Димитрова Стефана Дуайт Л. Болинджър (1907–1992) 1994 19 1
Иванова Мария Думата ile в системата на турските следлози, нейните функции и съответствията £ в българския език 1981 6 1
Флорин Сидер Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език 1981 6 2
Simeonova Ruska Еxperimentalphonetische Untersuchung der Faktoren, die konsonantisches Sandhi im Deutschen und im Bulgarischen bedingen 1990 15 l
Иванчев Светомир Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език 1976 1 2
Бончева-Дереджан Катина Един славяно-балтийски паралел 1986 11 1
Иванчев Светомир Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език 1976 1 5
Кьосева Златка Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София 1992 17 2
Бояджиев Живко Една година лингвистичен живот в Екс-ан-Прованс 1986 11 1
Младенова Олга Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език {(тип нов-новеничък, nou-nouţ)} 1979 4 4
Александров Александър Една типологична особеност на българския и унгарския език 1983 8 4
Пацева Мирена Език, род и общество 2003 28 1
Михайлов Камен Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции 2009 34 2
Милева Силвия Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“ 2001 26 2
Христов Паисий Езикови особености на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев на френски език 1978 3 6
Воденичаров Петър Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко) 1988 13 2
Малджиева Вяра Езиково-семантични функции на глаголните форми за изразяване на понятийните категории „хипотетична възможност и желание“ в полски и български език 1976 1 2
Бояджиев Живко Езикознанието в Монреалския университет 1983 8 4
Бояджиев Живко Езикознанието в някои канадски университети 1982 7 1–2
Асенова Петя Езикознанието на Българо-румънския симпозиум в Букурещ 1979 4 2
Бояджиев Живко Езикът като система и/или структура 1995 20 3
Ницолова Pyceлина Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици 1990 15 4–5
Алексова Василка Етимологични дублети в румънския език 1992 17 2
Буюклиев Иван Еуген Паулини (1912–1983) 1983 8 5
Кънчев Иван Еухенио Косериу (1921–2002) 2003 28 1
Норман Борис Еще раз о словосочетаниях типа чаша вода в болгарском языке (на фоне соответствующих русских словосочетаний) 1980 5 6
Редакционна CL Жана Езра Молхова (1922–2002) 2003 28 1
Христофорова Албена Журналистическата фразеология в сърбохърватския и в българския език, семантични и функционални аспекти 1999 24 1
Молошна Татяна За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език 1980 5 1
Симеонова Руска За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I) 1978 3 2
Симеонова Руска За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II) 1978 3 4
Ухлиржова Людмила За анафората в българския език в сравнение с чешкия език 1990 15 4–5
Петкова Вяра За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация 1981 6 6
Баракова Пенка За българо-сърбохърватските апроксимати 1988 13 4–5

Pages