Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език 1992 17 1
Босилков Константин Глаголно-именните устойчиви съчетания 1979 4 4
Чой Куон Глайдовата система на корейския и българския език 1994 19 2
Янакиев Мирослав Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика 1978 3 3
Котова Надежда Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика 1978 3 3
Алварадо Рафаел Годината на Испания и Асоциацията на Испанистите в България 1993 18 2
Митова Катя Годишен преглед на българските преводи за 1983 година 1984 9 6
Митова Катя Годишен преглед на преводната продукция ’84 1985 10 5
Данчев Андрей Годишна конференция на англицистите във ФРГ 1987 12 3
Михов Николай Граматическата категория „време“ във френски и български език {(La catégorie grammaticale de temps en français et en bulgare)} 1977 ІІ 1–2
Алексиева Невенка Граматически и семантични фактори при определяне рода на английските заемки в български език (Grammatical and semantic factors in determining the gender of English loan-words 1977 2 4–5
Селимски Людвиг Григорий Цамблак. Живот и творчество (Трети международен симпозиум Търновска книжовна школа) 1981 6 3–5
Кочев Николай Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни 1981 6 2
Ангелиева Фани Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо 1994 19 1
Петрова Славка Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо 1994 19 1
Георгиева Цветанка Гръцкият език в България (1880–2000) 2004 29 1
Ангелиева Фани Гръцкият език в България (1880–2000) 2004 29 1
Бояджиева Соня Гръцкият език в България (1880–2000) 2004 29 1
Гешев Валентин Да хвърлех по отсрещния прозорец 2003 28 3
Тимонина Елена Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове) 1978 3 3
Тимонина Елена Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им) 1983 8 3
Муталимова Муминат Дательный самостоятельный в древнеболгарском и в старобелорусских переводах 1976 1 5
Данчев Андрей Два големи лингвистични форума в Познай 1984 9 1
Куцаров Иван Двадесет и втората лятна славистична школа в Прага 1979 4 5
Милойкова Румяна Двадесет и втори летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1985 10 1
Хаджиева Елена Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава 1987 12 2
Тренков Климент Двадесет и девети ваканционен курс по полски език и култура 1985 10 1
Милойкова Румяна Двадесет и пети софийски летен семинар по български език и култура 1988 13 2
Тодоров Величко Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1984 9 1
Милойкова Румяна Двадесет и трети софийски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1986 11 1
Куцаров Иван Двадесет и четвърта лятна славистична школа в Прага 1980 5 6
Милойкова Румяна Двадесет и четвърти летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в София 1987 12 2
Тодоров Величко Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1983 8 1
Редакционна CL Двадесето пленарно заседание на Международния комитет на славистите 1980 5 1
Карастойчева Цветана Двайсет и четвърти летен курс по полски език във Варшава 1980 5 2
Димитрова-Тодорова Лиляна Дванадесета общополска ономастична конференция в Могилани (Полша) 2002 27 1
Димитрова-Тодорова Лиляна Две конференции по славянска ономастика в Австрия 1993 18 6
Бъчваров Янко Две нови интердисциплинарни списания с лингвистична ориентация 1984 9 1
Дукова Уте Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици (стб. êîë­äà, ð1ñàëèÿ, ïîãàíú) 1981 6 3–5
Велинова Милена Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор 1995 20 6
Молхова Жана Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания 1976 1 1
Аврамова Цветанка Девета международна конференция по словообразуване 2007 32 3
Васева Иванка Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Георгиев Станьо Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Лашкова Лили Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Селимски Людвиг Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Иванова Калина Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Павлова Румяна Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Младенов Максим Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“ 1984 9 4
Афанасиева-Колева Антонина Девети славистичен семинар в Белград 1980 5 2

Pages