Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Андреева Райна Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език 1991 16 1
Вагнерова Марта Возможности семантической реализации одной трехкомпонентной структурной модели в сопоставительном русско-чешском плане 2004 29 3
Прокопиева Татяна Вокални инфикси в българския и руския език 1978 3 3
Йорданова Йорданка Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език) 1987 12 1
Дренска Маргарита Времетраенето на гласните в португалския и българския език 1983 8 2
Алексиева Бистра Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал) 1990 15 3
Журавски Аркадий Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици 1989 14 3
Ницолова Pyceлина Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг 1979 4 5
Редакционна CL Втора българо-белоруска конференция 1979 4 2
Федосеева Наталия Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието 1980 5 5
Димитрова Стефана Втора лингвистична среща в Ополе 1987 12 4
Асенова Петя Втора лятна школа по езикознание в Залцбург 1980 5 2
Косева Грета Втора междувузовска конференция на младите русисти 1979 4 3
Стоянова Люба Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) 1995 20 4–5
Стаменов Христо Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997) 1998 32 1–2
Солнцева-Накова Екатерина Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели 2001 26 3
Кметова Таня Втора научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1980 5 6
Карастойчева Цветана Втора национална конференция на чехословашките сленголози (Пълзен, 23–26 септември 1980 г.) 1982 7 3
Пандова Росица Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие 1985 Х 1
Димитрова Лиляна Втора национална конференция с mеждународно участие Наукометрия и лингвистика на научен текст 1985 10 2
Банков Димитър Втора национална младежка школа в Приморско 1987 12 4
Ангелов Ангел Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг 1990 15 3
Ликоманова Искра Втора среща на италианските слависти лингвисти 2009 34 1
Дренска Маргарита Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 1987 12 6
Куцаров Иван Втора френско-българска конференция по контрастивна лингвистика 1983 8 4
Стаменов Христо Втори българо-английски симпозиум в Благоевград 1986 11 2
Младенова Олга Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика 1981 6 1
Селимски Людвиг Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти 1980 5 2
Младенов Максим Втори залцбургски славистични разговори 1984 9 5
Николаев Боян Втори колоквиум по български език с международно участие 1985 10 1
Смядовски Стефан Втори летен колоквиум по старобългаристика 1981 6 1
Тренков Климент Втори международен конгрес по българистика в София 1987 12 1
Щернеман Райнхард Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР 1981 6 2
Леонидова Мария Втори международен симпозиум по фразеология 1983 8 5
Кабакчиев Красимир Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала 1987 12 2
Дмитриева Нина Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) 1985 10 4
Газидова Раида Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков) 1985 10 4
Квоние Йорн Възвратността в българския и румънския език 1985 10 5
Политов Стефан Възможности за изразяване на немските детерминативни сложни съществителни имена от научно-техническата литература на български език 1992 17 6
Велева Маргарита Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език 1985 10 1
Джамбазов Петър Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език) 1979 4 4
Супрун Адам Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика 1980 5 5
Мишева Анастасия Вътрешноприсъщи характеристики на гласните 1978 3 2
Тилков Димитър Вътрешноприсъщи характеристики на гласните 1978 3 2
Ченева Вера Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки 1989 13 4
Галина Александрова Тагамлицка (1916–1998) 1998 32 1–2
Куцаров Иван Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 2003 28 1
Младенов Максим Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи 1981 6 3–5
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 1990 15 3
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език 1992 17 4

Pages