Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1986 година) 1988 13 3
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1987 година) 1989 14 1
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1988 и 1989 година) 1991 16 2
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1990 и 1991 година) 1993 18 2
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1992 и 1993 година) 1995 20 2
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1994–1996 година) 1997 22 4
Николова Анна Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност 1983 8 6
Младенова Олга Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език 1987 12 2
Стефанов Павел Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година 1991 16 3
Шик Иванка Българските адверзативни съюзи от типологично гледище 1996 21 4
Иванов Йордан Българските говори в югозападната част на българското езиково землище 1981 6 3–5
Стоянов Иван Българските говори на територията на Съветския съюз 1981 6 3–5
Холиолчев Христо Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия 1981 6 3–5
Младенов Максим Българските диалекти в CP Румъния 1981 6 3–5
Делев Неделчо Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език 1987 12 3
Петров Петър Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език 1987 12 3
Селимски Людвиг Българският език и другите славянски езици 1981 6 3–5
Куцаров Иван Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в белоруския език 1987 12 1
Ухлиржова Людмила Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език) 1992 17 6
Михов Николай Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език 1979 4 1
Валтер Хилмар В памет на Веселин Вапорджиев 2002 27 2
Попова-Велева Иванка В памет на Владимир Г. Гак (1924–2004) 2005 ХХХ 2
Попова-Велева Иванка В памет на Елизавета А. Реферовская (1907–2004) 2005 30 3
Иванова Диана В памет на Емил Кудличка 2009 34 3
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Холиолчев Христо В памет на Карл-Хайнц Полок 2004 29 2
Редакционна CL В памет на Кира Георгиева Андрейчина (1934–2007) 2007 32 3
Попова-Велева Иванка В памет на Луиза М. Скрелина (1930–2004) 2006 31 1
Аврамова Цветанка В памет на Милош Докулил 2004 29 2
Димитрова Стефана В памет на Михаил Викторович Панов 2003 28 1
Новикова Анна В памет на професор Вера В. Бородич 1979 4 6
Бояджиев Живко В памет на професор Светомир Иванчев 1996 21 1
В памет на професор Светомир Иванчев 1991 16 6
Алексиева Невенка В памет на професор Ян Фирбас 2002 27 1
Първанова-Мюллер Биляна В памет на Хелмут Неспитал 2003 28 1
Парашкевов Борис Валентин Кипарски 1984 9 1
Павлова Румяна Вековни езикови взаимодействия между българи и руси 1981 6 3–5
Плотников Бронислав Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици 1979 4 2
Ликоманова Искра Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч {(в съпоставка с други славянски езици)} 1993 18 1
Георгиева Ирина Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език 2007 32 3
Петрова Стефка Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“ 1981 6 2
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Радева Сабина Витолд Ташицки (1898–1979) 1980 5 5
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Младенова Олга Владимир Георгиев (1908–1986) 1987 12 1
Димитрова Стефана Владимир Звегинцев (1910–1988) 1988 13 4–5
Кучера Карел Владимир Шмилауер 1984 9 2
Тасева-Рангелова Красимира Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език 1982 7 4
Герганов Енчо Влияние на факторите асоциативна сила и брой на сричките върху заучаването на английски думи от носители на българския език 1982 7 4

Pages