Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Бъчваров Янко Трети симпозиум на бохемистите в Прага 1987 12 1
Тодорова Михаела Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.) 1997 22 1
Василева Радка Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България 1982 7 5
Куцаров Иван Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага 1988 13 2
Федотов Александър Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC) 1989 14 1
Колева Красимира Тридесет и първи летен курс по полски език и култура във Варшава (Курс „А“) 1987 12 2
Железарова Радост Тридесет и шеста лятна славистична школа в Прага 1992 17 5
Венкова Цветомира Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна) 2007 32 2
Герджиков Георги Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава 1982 7 4
Благоева Диана Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език) 2003 28 3
Цветкова Мариета Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език 1984 9 4
Карпов Владимир Употреба на предлозите в български и белоруски текстове 1976 1 5
Грозева Мария Употребата на словоформата един за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член ein в немския език 1979 4 5
Пете Иштван Употребление глаголов совершенного вида в болгарских и русских отрицательных побудительных предложениях 1991 16 2
Крумова Йорданка Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи 1989 14 6
Павлова Румяна Федот Петрович Филин (1908–1982) 1982 7 5
Богданова Събка Федот Петрович Филин (1908–1982) 1982 7 5
Алексова Василка Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори 2008 33 2
Асенова Петя Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори 2008 33 2
Бъчваров Янко Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина 1987 12 6
Шопова Йорданка Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти 1989 14 1
Велева Маргарита Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти 1989 14 1
Шопова Йорданка Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език 1986 11 5
Велева Маргарита Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската консонантна система от носители на испанския език 1986 11 5
Тодорова-Маринова Валентина Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език 1996 21 2
Вачков Веселин Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език 1997 22 2
Георгиева Ирина Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“ 2008 33 2
Йотов Цветан Формы выражения эмоциональных отношений в текстах непосредственного общения русских и болгар: строение и функционирование форм, методы их сопоставительного описания 1993 18 3–4
Димитрова Лиляна Формы степеней сравнения в русском научном тексте и их болгарские соответствия 1977 2 6
Бабов Кирил Фотиновият триезичен речник 1992 17 1
Ничева Кети Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език 1983 8 3
Вапорджиев Веселин Фразеологизми с ни ... ни в българския, руския и немския език 1980 5 6
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Шаур Владимир Франтишек Копечни (1909–1990) 1990 15 3
Сеизова Теменужка Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език 1984 9 4
Златева Палма Функционални еквиваленти на английското it в българския език 1981 6 2
Парашкевов Борис Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език 1976 1 3
Михов Николай Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 1990 15 4–5
Божилова Йовка Функционални еквиваленти на португалския предлог por в българския език 1994 19 3–4
Стоянова Даниела Функционално-семантични паралели в употребите на дателни местоименни клитики с посесивно значение в българския и румънския език 1989 14 5
Милева Виолета Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Бояджиева Елисавета Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Гешев Валентин Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Трифонова Йорданка Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Виларова Маргарита Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Михалик Ришард Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Ангелова Искра Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Малджиева Вяра Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988) 1989 14 4
Солнцева-Накова Екатерина Х международна конференция по русистика 2004 29 2
Воборжил Ладислав ХVІІ Оломоуцки дни на русистите или за историята на славистичните изследвания в моравския Оломоуц 2004 29 2

Pages