Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort descending Година Volume Книжка
Редакционна CL Списание Съпоставително езикознание навлиза в своята двайсет и първа година 1996 21 1
Христов Паисий Спомагателните глаголи в българския и френския език 1979 4 4
Карпенко Людмила Способы выражения локальности в русском и болгарском языках 1984 9 1
Бахарев Александр Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками 1985 10 1
Младенова Олга Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език 1979 4 6
Николова Цветанка Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч 1983 8 2
Балабанова Христина Среща на български и словашки учени и преводачи 1998 32 3–4
Пернишка Емилия Среща на български и словашки учени и преводачи 1998 32 3–4
Панайотов Величко Среща на фонетици и фонолози в Загреб (ХІІІ заседание на Международната комисия за фонетика и фонология към Международния комитет на славистите) на слави 1998 32 1–2
Щарке Ингрид Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект 1980 5 1
Кюстнер Херберт Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект 1980 5 1
Кунце Юрген Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект 1980 5 1
Хеншел Хелгунде Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект 1980 5 1
Селимски Людвиг Станислав Скорупка (1906– 1988) 1989 14 1
Селимски Людвиг Станислав Скорупка (1906–1988) 1989 14 1
Буюклиев Иван Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици 1981 6 3–5
Петков Марин Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер 2005 30 2
Кювлиева Веса Стефан Илчев (1898–1983) 1983 8 4
Кирова Таня Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия 1985 10 2
Вачкова Кина Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага 1998 32 3–4
Ухлиржова Людмила Структура на темата на изречението и начина за нейното изграждане в чешкия и българския език (към проблематиката на актуалното членение) 1980 5 6
Минчева Ангелина Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език 1981 6 3–5
Радева Василка Структурно-семантична характеристика на глаголите, образувани от съществителни имена (по материали от български и полски език) 1976 1 2
Стоева Тотка Структурные и просодические характеристики новых сложных слов болгарского и русского языков с компонентами интернационального характера 1999 24 1
Македонска Емилия Студентска конференция за Ян Гебауер в София 1989 14 6
Караангова Маргарита Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език 1976 1 5
Васильевич Александр Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ 1993 18 3–4
Дончева-Марева Лиляна Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище 1978 3 3
Михалик Ришард Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език 1979 4 3
Хрусанова Весела Съдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици 1978 3 1
Милойкова Румяна Съдържание на год. III (1978) на списание Съпоставително езикознание 1978 3 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. IV (1979) на списание Съпоставително езикознание 1979 4 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. V (1980) на списание Съпоставително езикознание 1980 5 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. VI (1981) на списание Съпоставително езикознание 1981 6 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. VII (1982) на списание Съпоставително езикознание 1982 7 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. VІІІ (1983) на списание Съпоставително езикознание 1983 8 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина IX (1984) на списание Съпоставително езикознание 1984 9 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина I–X (1976–1985) на списание Съпоставително езикознание 1985 10 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина X (1985) на списание Съпоставително езикознание 1985 10 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XI (1986) на списание Съпоставително езикознание 1986 11 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XIII (1988) на списание Съпоставително езикознание 1988 13 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XIV (1989) на списание Съпоставително езикознание 1989 14 6
Железарова Радост Съдържание на годишнина XIX (1994) на списание Съпоставително езикознание 1994 19 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XV (1990) на списание Съпоставително езикознание 1990 15 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XVI (1991) на списание Съпоставително езикознание 1991 16 6
Железарова Радост Съдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание 1992 17 6
Железарова Радост Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание 1993 18 6
Железарова Радост Съдържание на годишнина XX (1995) на списание Съпоставително езикознание 1995 20 6
Михайлова Ина Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание 2009 34 3
Железарова Радост Съдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание 2000 25 3

Pages